Investește în oameni!

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Sistem partenerial de analiză şi prognoză pentru piaţa muncii, adaptat continuu la dinamica economică

POSDRU/180/4.1/S/155259
Beneficiar: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Creşterea calităţii serviciilor publice de ocupare prin îmbunătăţirea capacităţii ANOFM de a realiza studii, analize si prognoze pe termen scurt si mediu privindfuncţionarea pieţei muncii, prin:

 • implementarea unor metode si mecanisme operaţionale de realizare, cu rol de a creşte capacitatea de a previziona, fundamenta şi implementa noi servicii si măsuri necesare şi eficiente va creşte gradul de satisfacţie a clienţilor SPO;

 • crearea unui sistem partenerial de analiza, validare si control care sa permită o acţiune continua de adaptare a acestora la dinamica pieţei muncii"

Prin obiectivul asumat, proiectul contribuie la realizarea obiectivului general POSDRU de dezvoltare a capitalului uman si de creştere a oportunităţilor forţei de muncă de a participa pe o piaţă a muncii mai flexibilă si inclusivă.

Obiectivul general al proiectului este subsumat obiectivului operaţional POSDRU de îmbunătăţire a serviciilor publice de ocupare, dar şi obiectivelor operaţionale ale DMI 4.1 de îmbunătăţire şi diversificare a tipurilor de servicii furnizate clienţilor SPO.

Obiectivul general al proiectului va susţine realizarea obiectivelor Strategiei Naţionale de Ocupare 2014-2020 in domeniul dezvoltării unor masuri active de ocupare eficiente, dar şi de adaptare a competentelor educaţionale ale ofertei de munca la cerinţele in schimbare ale cererii.

 

PREMISE ŞI SCOP

Necesitatea dezvoltării unei reţele/sistem partenerial la diferite niveluri (naţional, regional şi judeţean) cu actori relevanţi publici şi privaţi de pe piaţa muncii, a reprezentat punctul de pornire al proiectului Sistem partenerial de analiză şi prognoză pentru piaţa muncii, adaptat continuu la dinamica economică, cu numărul de identificare al contractului: POSDRU/nr. 180180/4.1/S/155259.

Parteneriatul creat în cadrul proiectului între Beneficiar şi Partener are ca scop principal punerea în comun a experienţelor anterioare, a cunoştinţelor şi expertizei fiecărei entităţi şi a intereselor comune în dezvoltarea unui sistem partenerial de analiză şi prognoză pentru piaţa muncii, adaptat continuu la dinamica economică, oferind suportul necesar pentru creşterea calităţii SPO.

Rapiditatea schimbărilor economice şi impactul major asupra structurii ocupaţionale şi sectoriale a cererii şi ofertei de forţă de muncă a generat necesitatea dezvoltării unui mecanism de analiză, prognoză şi previziune a dinamicii pieţei muncii prin care să se poată asigura servicii de calitate pentru clienţii SPO. Proiectul propune astfel modalităţi inovatoare pentru a răspunde nevoilor identificate, care corespund obiectivelor strategice de creştere a ocupării şi întărirea legăturii cu partenerii sociali.

 

DIMENSIUNEA INOVATOARE A PROIECTULUI

Constă în:

 

 • Realizarea unui mecanism robust ştiinţific de culegere şi actualizare a informaţiilor, care va permite si validarea rezultatelor previziunilor revizuite/realizate de către principalii actori relevanţi/ beneficiari

 • Operaţionalizarea unor mecanisme de calibrare si adaptare la conjuncturi a acestora de o maniera continuă prin crearea unui sistem partenerial de lucru. Mecanismul propus va fi procedurat la nivel general, iar procedurile vor fi preluate si implementate la nivelul fiecărui AJOFM.

 • Personalul responsabil cu analiza pieţei muncii de la nivelul fiecărui AJOFM (grup ţinta al proiectului) va participa la procesul de validare a prognozelor regionale şi de trasare a previziunilor cu privire la piaţa muncii, dobândind astfel cunoştinţe si abilităţi necesare participării ulterioare în sistemul de lucru partenerial continuu.

 

GRUP ŢINTĂ

 

 • 43 instituţii ale SPO.

 • 90 persoane din personalul propriu al SPO 

 

EFECTE

 • Serviciile si măsurile aflate in implementare în cadrul SPO (mediere, informare si consiliere, formare profesionala etc.) vor putea fi mai eficiente, iar impactul acestora va deveni relevant pozitiv, în condiţiile unei mai bune cunoaşteri a perspectivelor de evoluţie a cererii de munca la nivel naţional, regional si local, in structura ocupaţională şi pe domenii de activitate.

 • Prin asigurarea unei informări mai bune, precum şi prin creşterea predictibilităţii dinamicii pieţei muncii, se va asigura eşterea gradului de ocupare a persoanelor dezavantajate pe piaţa muncii, a şomerilor de lungă durată si a tinerilor mai ales, realizarea unei ocupări de calitate si sustenabile, creşterea atractivităţii SPO pentru clienţii potenţiali, atât persoane aflate in căutarea unui loc de muncă, cât şi angajatori

 • Proiectul va contribui relevant la dezvoltarea bazei de date, a calităţii si cantităţii informaţiilor disponibile la nivelul agenţiilor judeţene (AJOFM) pe care se vor dezvolta si eficientiza cu prioritate, serviciile de tip "self-service", serviciile de informare, consiliere si mediere, precum si cursurile de formare profesională.

 

OBIECTIVELE SPECIFICE /OPERATIONALE ALE PROIECTULUI

Rapiditatea schimbărilor economice şi impactul major asupra structurii ocupaţionale şi sectoriale a cererii şi ofertei de forţă de muncă a generat necesitatea dezvoltării unui mecanism de analiză, prognoză şi previziune a dinamicii pieţei muncii prin care să se poată asigura servicii de calitate pentru clienţii SPO. Proiectul propune astfel modalităţi inovatoare pentru a răspunde nevoilor identificate, care corespund obiectivelor strategice de creştere a ocupării şi întărirea legăturii cu partenerii sociali.

Consolidarea capacităţii instituţionale a ANOFM/AJOFM de a furniza servicii de ocupare eficiente, precum şi dezvoltarea competenţelor personalului acestora de a realiza studii, analize şi prognoze privind evoluţiile pieţei muncii, robuste ştiinţific, de o manieră continuă si comparabil.

Obiectivul general este operaţionalizat prin trei obiective specifice:

 

 • O1: Dezvoltarea si implementarea unor metode si tehnici de analiza si previziune pe termen scurt si mediu privind evoluţiile pieţei muncii la nivel naţional, regional si local;

 • O2: Proiectarea unui mecanism continuu de validare, calibrare, adaptare şi realizare de prognoze sau previziuni privind evoluţiile pieţei muncii si a unui sistem de implementare partenerial;

 • O3: Consolidarea capacităţii instituţionale a ANOFM/AJOFM de a furniza servicii de ocupare eficiente, precum şi dezvoltarea competenţelor personalului acestora de a realiza studii, analize şi prognoze privind evoluţiile pieţei muncii, robuste ştiinţific, de o manieră continuă si comparabil.

 

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

A1. Management

A2. Informare şi publicitate

A3. Elaborarea de analize şi studii privind funcţionarea SPO pe piaţa muncii

A4. Dezvoltarea unei reţele la diferite niveluri (naţional, regional şi judeţean) cu actori relevanţi publici şi privaţi de pe piaţa muncii

A5. Implementarea activităţilor care vizează consolidarea SPO de a furniza servicii de ocupare a forţei de muncă

A6. Diseminarea expertizei şi bunelor practici prin acţiuni de informare şi organizare evenimente

 

REZULTATE ANTICIPATE

Analize si studii privind dinamica pieţei muncii la nivel judeţean (42), regional (8) şi naţional (1), 1 metodologie de analiză a dinamicii pieţei muncii la nivel regional şi local, Prognoze ale pieţei muncii la nivel regional (8) şi naţional (1) şi previziuni ale pieţei muncii la nivel judeţean (42), 1 studiu privind satisfacţia clienţilor SPO, 1 mecanism continuu pentru analiza, prognoza şi previziunea pieţei muncii la nivel judeţean, regional şi naţional, o Procedura de implementare a mecanismului de analiză, prognoză şi previziune a pieţei muncii validată prin consultări, un web-site de proiect, o platformă informatică, acţiuni de informare şi publicitate (250 kituri, 300 Broşuri şi CD-uri, 100 manuale de utilizare a platformei, 2 conferinţe şi comunicate de presă şi 8 acţiuni de diseminare regionale).

 • Elaborarea de analize şi studii privind funcţionarea SPO pe piaţa muncii şi consolidarea capacităţii lor de a oferi servicii eficiente în activitatea de Validare a prognozelor la nivel regional şi culegerea informaţiilor pentru previziuni ale pieţei muncii la nivel local prin metoda Delphi aplicată la grupuri de experţi locali prin participanţii la grupurile de experţi.

 • realizarea de analize ale dinamicii pieţei muncii la nivel naţional, regional şi judeţean, prognoze şi previziuni ale pieţei muncii la nivel naţional şi regional;

 • Constituirea unei reţele/sistem partenerial la diferite niveluri (naţional. regional şi judeţean) cu actori relevanţi publici şi privaţi de pe piaţa muncii si proiectarea unui mecanism cu potenţial de aplicabilitate continuă pentru analiza si actualizarea previziunilor de piaţa muncii la nivel local. regional şi naţional;

 • Dezvoltarea de proceduri de implementare a mecanismului de analiză, prognoză şi previziune

 • Transferul de informaţii rezultate din proiect prin intermediul unei broşuri, a ghidului de utilizare a platformei informatice si prin organizarea de întâlniri la nivel regional cu actori relevanţi publici si privaţiDURATA:

 • Durata proiectului este de 10 luni, incepand cu martie 2015

 

 

PARTENERI:

 • Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Beneficiar) www.anofm.ro

Furnizor de servicii important pentru persoanele în cautarea unui loc de munca, oferind o paleta larga de servicii, cum sunt: consilierea profesionala, cursurile de formare profesionala, serviciile de preconcediere, medierea muncii, consultanta pentru initierea unei afaceri, subventionarea locurilor de munca în care sunt încadrate persoane din rândul categoriilor defavorizate ale populatiei, acordarea de credite avantajoase pentru crearea de noi locuri de munca.

 

 • Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - INCSMPS Bucureşti (Partener) www.incsmps.ro

Este o instituţie performantă, dinamică si flexibilă, un pol de excelenţă, în jurul căruia s-au articulat reţele parteneriale puternice, naţionale şi internaţionale, în măsură să genereze o masă critică de cunoaştere, ca suport pentru decizia politica în domeniu.